Volgen
Privacy statement

Scoodle, privacybeleid

Versie 1.0, Maart 2014

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de privacybeleid dat op het Scoodle platform van toepassing is.

Vrijwaring

Dit document belicht enkele van de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van het privacybeleid binnen het Scoodle platform. Dit artikel heeft verder geen juridische waarde.

Voor de integrale voorwaarden omtrent gebruik van Scoodle wordt verwezen naar de ‘Gebruiksvoorwaarden’.

Het verspreiden, tentoonstellen of linken naar dit artikel is toegelaten maar is onder voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkentenis.

Privacybeleid

Scoodle hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Ons privacybeleid, zoals hierna uiteengezet heeft betrekking op de Website en/of de Diensten en geeft weer welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe we deze persoonlijke informatie beschermen en de keuzes die u kan maken met betrekking tot het gebruik van deze persoonlijke informatie.
Wij verzamelen mogelijks 2 soorten van persoonlijke informatie: “persoonlijk identificeerbare informatie” en “niet-persoonlijk identificeerbare informatie”.
Persoonlijk identificeerbare informatie betreft informatie zoals naam, adres, e-mail adres,… . Wanneer U een Scoodle profiel aanmaakt kan zulke informatie van u gevraagd worden. Scoodle zal, behoudens wanneer u ons hiervoor toestemming geeft, deze informatie niet verkopen, overdragen aan derden of delen, behoudens hetgeen hierna vermeld. 
Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer betrekking hebben op I.P. adressen, browser type, domeinnamen en andere anonieme statistische data met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Diensten en helpt ons beter te begrijpen wie de Website en/of de Diensten gebruikt alsook hoe Scoodle de Website en/of de Diensten mogelijks kan verbeteren.
Persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie worden hierna gezamenlijk genoemd “persoonlijke informatie” of “informatie”;
Wij behandelen alle persoonlijke informatie die u ons geeft met de grootste zorg en vertrouwelijkheid en in lijn met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze wet bepaalt dat de personen of de bedrijven die gegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen. Scoodle zal steeds ernaar streven de van u verzamelde persoonlijke informatie zo veilig mogelijk te bewaren. Niettegenstaande is het niet uit te sluiten dat persoonlijke informatie kan verloren gaan of door derden kan misbruikt worden. Scoodle kan de veiligheid en privacy van informatie die u aan Scoodle overmaakt (via de Website en/of de Diensten) dan ook niet garanderen. U geeft dus steeds op eigen risico informatie aan Scoodle door.
Als leerkracht, gaat u ermee akkoord dat Scoodle uw profielgegevens en gedrag op de Website kan registreren en gebruiken voor directe of indirecte marketingdoeleinden en u dus onder meer e-mails, elektronische nieuwsbrieven en informatie over producten, diensten edm. kan versturen. Scoodle zal evenwel steeds haar marketingacties richten op specifieke doelgroepen. Indien u hier niet langer gebruik van wenst te maken, heeft u de optie dit kenbaar te maken. Dan zal u van Plantyn geen e-mails meer ontvangen met informatie over onze producten. De gegevens van leerlingen zullen nooit voor directe of indirecte marketingdoeleinde gebruikt worden.
Daarnaast kan Scoodle op basis van bijvoorbeeld e-mails die u ons zendt en de informatie die wij daaruit verzamelen onder meer updates en aanpassingen aan de Website en/of de Diensten aanbrengen en u hieromtrent informeren. Het is niet mogelijk om deze dienstmededelingen niet langer te ontvangen, aangezien deze relevant zijn voor uw gebruik van de Website en/of de Diensten.
Als leerkracht gaat u ermee akkoord dat Scoodle u eventueel kan benaderen in de context van auteurswerving. U gaat er eveneens mee akkoord dat Scoodle persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben aan verbonden partijen overmaakt. Onder “verbonden partijen” wordt elke onderneming of persoon begrepen die Scoodle direct of indirect controleert, of door Scoodle direct of indirect gecontroleerd wordt. Indien wij persoonlijke informatie met verbonden partijen zouden delen, zullen deze verbonden partijen ons privacybeleid eveneens naleven.
U gaat er tenslotte ook met akkoord dat Scoodle persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben meedeelt aan derden indien wij van mening zijn dat wij hiertoe op basis van enige wet- of regelgeving (nationaal of internationaal) of juridische verplichting gehouden zijn.
Scoodle verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal. Scoodle behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.
De gegevens die wij vragen bij het aanmaken van een account stellen ons in staat u veilig en correct toegang te verlenen tot de methodefiches en leerinhouden van de verschillende educatieve uitgevers. Het betreft hier de gebruikelijke informatie, zoals naam en e-mailadres, en de school waaraan u verbonden bent. Scoodle zal uw profiel gegevens nooit doorgeven aan derden, vreemd aan Scoodle.
U kan steeds uw profielgegevens wijzigen, updaten, verifiëren welke informatie Scoodle over u bijhoudt of Scoodle verzoeken uw informatie van onze servers te verwijderen als uw beschikt over het juiste e-mailadres en het juiste wachtwoord van uw geprefereerde authenticatiemechanisme. Hiermee schermen we uw persoonlijke gegevens af voor andere bezoekers.
In de Diensten kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Scoodle toebehoren of buiten haar controle vallen. Scoodle heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden. Scoodle houdt zich het recht voor links naar andere websites te allen tijde en zonder verklaring te verwijderen. In het bijzonder als het gaat om websites waarvan de content niet voldoet aan de fatsoensnormen (waaronder maar niet uitsluitend racisme, geweld, oproerend taalgebruik, porno etc.).
Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met het privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Scoodle zoals beschreven in dit artikel. Het privacybeleid kan door Scoodle op elk gewenst moment gewijzigd worden en zal op de Website worden geplaatst, alsook via e-mail aan u overgemaakt worden indien het gaat om essentiële wijzigingen van de wijze waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie zouden gebruiken U heeft dan steeds de mogelijkheid de Website en/of de Diensten niet langer te gebruiken indien u niet akkoord zou gaan met het gewijzigde privacybeleid.
Indien u vragen of bemerkingen omtrent dit privacybeleid heeft kan u te allen tijde Scoodle contacteren via: Plantyn NV, t.a.v. Myriam Van Asbroeck, Motstraat 32 te 2800 Mechelen.

  

Maart 2014, het Scoodle team