Volgen
Gebruik en licenties van content (Creative Commons en Copyright)

 iOmniwize, methodefiches en auteursrecht

Van Copyright tot Creative Commons

 Versie 1.0, maart 2014

 

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het gebruik van de Creative Commons-licenties die van toepassing zijn op de methodefiches, lesfiches, agenda-items, jaarplannen etc. binnen het iOmniwize-platform.

Creative Commons-licenties vormen een eenvoudig middel om de auteursrechtelijke bepalingen te beheren die van toepassing zijn bij het gebruik en de distributie van de bovengenoemde content-entiteiten. De licenties laten de verrijking en het hergebruik van methodefiches, lesfiches, agenda-items en jaarplannen toe op een flexibele en legaal sluitende manier. Creative Commons biedt een kernpakket van zes auteursrechtenlicenties aan.

 

Het iOmniwize-platform ondersteunt de Copyright-licentie en de volgende Creative Commons-licenties: BY, BY-ND, BY-NC-SA, BY-NC, BY-NC-ND.

 

Een volledige beschrijving van alle licenties van Creative Commons staat op de website http://creativecommons.org.

Toepassing

De Creative Commons-licenties zijn typisch van toepassing op de methodefiches, lesfiches, agenda-items, jaarplannen etc. binnen het iOmniwize-platform. De CC-licenties zijn evenwel NIET van toepassing op educatieve content die binnen die content-entiteiten (via een link of embedded) ontsloten wordt a.d.h.v. een autorisatiemechanisme (bv. een activatiecode via knooppunt.net). Aangezien die content onderhevig is aan een apart businessmodel en afzonderlijk verkregen wordt via de aankoop van bestaande Plantynproducten (zie www.plantyn.com), blijft daarvoor namelijk de Copyright-licentie gelden. Die Copyright-licentie zegt dat behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vrijwaring

Dit document belicht enkele van de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van de Creative Commons-licenties en de toepassing ervan binnen het iOmniwize-platform, maar heeft geen juridische waarde. Het iOmniwize-team raadt aan om alle voorwaarden van de volledige licenties te bestuderen alvorens het gelicenseerde materiaal te gebruiken.

Het is toegelaten dit artikel te verspreiden of tentoon te stellen of ernaar te linken, zij het onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Creative Commons toegepast op Plantynmateriaal

Alle methodefiches en jaarplannen van Plantyn en de daarvan afgeleide lesfiches en agenda-items vallen onder de volgende Creative Commons-licentie:

 

Hieronder volgt een vereenvoudigde verklaring van de volledige licentie (zie ook eerder bij ‘Vrijwaring’).

De iOmniwize-gebruiker mag de methodefiches en jaarplannen van Plantyn gebruiken onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Dat mag op redelijke wijze gebeuren, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met het werk of het gebruik van het werk. 
  • NietCommercieel — Het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  • GelijkDelen — Als het werk wordt geremixt of veranderd of als er een afgeleide van wordt gemaakt, moet het veranderde materiaal verspreid worden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Deze CC-voorwaarden gelden enkel voor het gebruik en de toepassing van Plantyns methodefiches en jaarplannen. Ze ontheffen de eindgebruiker dus niet van zijn/haar verplichting om de auteursrechtelijke bepalingen na te leven voor digitaal materiaal dat hij/zij zelf verrijkt of koppelt aan een methodefiche en/of lesfiche. Of anders gesteld: het is niet omdat een methodefiche of een lesfiche binnen het iOmniwize-platform voldoet aan de CC BY-NC-SA-licentie dat de eindgebruiker het auteursrecht op het door hem daaraan toegevoegde digitale materiaal niet meer zou moeten naleven. Het iOmniwize-team raadt aan om de sectie ‘Intellectuele eigendomsrechten’ daaromtrent in de gebruiksvoorwaarden van iOmniwize na te lezen op http://www.iomniwize.be/gebruiksvoorwaarden.
  • Elke educatieve uitgeverij die haar methodefiches binnen het iOmniwize-platform aanbiedt, bepaalt zelf haar eigen licentievoorwaarden, maar kan dat slechts doen binnen de licentiemogelijkheden van het iOmniwize-platform (momenteel ondersteunt iOmniwize vijf CC-licenties en de Copyright-licentie).

Bemerkingen:

  • De rechten die op grond van de beperkingen en uitzonderingen in het Belgische auteursrecht aan de gebruiker zijn verleend, zoals het citaatrecht, blijven onaangetast door deze CC-licenties.
  • Andere rechten, zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten staan los van de toepassing van deze CC-licenties en kunnen het gebruik van een werk beperken. Het iOmniwize-team raadt aan om de gebruiksvoorwaarden van iOmniwize daaromtrent na te lezen ophttp://www.iomniwize.be/gebruiksvoorwaarden

Binnen iOmniwize wordt de eindgebruiker steeds geïnformeerd over de CC-licentie die van toepassing is (zie afbeelding ‘Lesfiche’ hieronder). Zo is het in iOmniwize bijvoorbeeld wel mogelijk om een lesfiche met Copyright-licentie toe te passen in de agenda, maar is het desgevallend niet mogelijk om die aan te passen of op te slaan als eigen lesfiche, net conform de voorwaarden van de Copyright-licentie.

De methodefiches en jaarplannen van Plantyn voldoen aan de CC BY-NC-SA-licentie.

Heb je als gebruiker nog vragen over Creative Commons binnen iOmniwize, neem dan gerust contact op met het iOmniwize-team (helpdesk@iomniwize.be).