Volgen
Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

De hierna uiteengezette gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik (in de meest ruime zin) van de “iOmniwize website” www.iOmniwize.be (hierna genoemd “Website”), welke eigendom is van Plantyn, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 32 en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder nummer 0887.899.693. 
De Website wordt door Plantyn NV geëxploiteerd onder de merknaam “iOmniwize” (Plantyn NV wordt hierna aldus genoemd “iOmniwize” of “Plantyn”).
Door de Website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het staat iOmniwize vrij deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U dient deze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden werden aangebracht, gaat u ermee akkoord deze wijzigingen te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, kan u de Website niet gebruiken.

Gebruik Website en Diensten

Website en Diensten

Deze gebruiksvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle door of via de Website te leveren producten, diensten, software in de meest ruime zin (hierna genoemd “Diensten”). 
Onder het gebruik van de Website wordt eveneens begrepen het uploaden naar de Website van (in de meest ruimte zin): informatie, software, computerprogrammatuur, scripts, tekst, (grafische) afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, notities, tekeningen en andere materialen die met gebruikmaking van de Diensten kunnen gecombineerd of bekeken worden, waartoe toegang kan verkregen worden via de Website of die op de Website kunnen geplaatst worden (hierna genaamd “Content”).
iOmniwize tracht de toegang tot de Website en/of de Diensten te allen tijde te verzekeren, echter zonder enige garantie hierover te kunnen verstrekken. iOmniwize behoudt zich het recht voor om de toegang te onderbreken, zonder enige voorafgaande kennisgeving of motivering te moeten geven. Het onderbreken van de toegang kan op geen enkele wijze aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik Website en Diensten

Elk gebruik van de Website en de Diensten is – onverminderd alle overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden – steeds onderworpen aan volgende (niet-exhaustieve) voorwaarden die u te allen tijde dient na te leven:

 • Het is niet toegestaan om enig gedeelte van de Website te wijzigen of aan te passen.
 • Het is niet toegestaan met andere technieken en/of technische middelen dan de Website zelf biedt, of de eventuele andere middelen die iOmniwize uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen Content te benaderen.
 • Het is niet toegestaan om delen van de Website of de Diensten te omzeilen, onklaar te maken of op een andere manier in te grijpen waardoor het gebruik van Content belemmerd of beperkt wordt of het gebruik van de Diensten of de via de Diensten toegankelijke Content beperkt wordt.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Website gedurende een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van iOmniwize worden verstuurd dan iemand normaal gesproken in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
 • Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website en/of de Diensten te verzamelen (daarin eveneens begrepen iOmniwize profielen).
 • Het is niet toegestaan bij de uitoefening van commerciële activiteiten de Website of de Diensten te gebruiken voor het werven van opdrachten
 • Het is niet toegestaan (buiten de context en functionaliteiten van de Diensten) Content te kopiëren, te verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of op een andere manier te exploiteren voor enig ander doeleinde, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van iOmniwize of van de licentiegevers van de Content. Uitzondering hierop is Content die u zelf ter beschikking stelt op de Dienst (en waarop u zelf alle auteursrechten zou hebben).
 • Het is niet toegestaan de toegang per gebruiker (vastgelegd op 1 Gb) te overschrijden.

U gaat ermee akkoord dat U alleen verantwoordelijk bent voor (en dat iOmniwize ten aanzien van u of derden geen verantwoordelijkheid draagt) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de gebruiksvoorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die iOmniwize eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

Privacybeleid

iOmniwize hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Ons privacybeleid, zoals hierna uiteengezet heeft betrekking op de Website en/of de Diensten en geeft weer welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe we deze persoonlijke informatie beschermen en de keuzes die u kan maken met betrekking tot het gebruik van deze persoonlijke informatie.
Wij verzamelen mogelijks 2 soorten van persoonlijke informatie: “persoonlijk identificeerbare informatie” en “niet-persoonlijk identificeerbare informatie”.
Persoonlijk identificeerbare informatie betreft informatie zoals naam, adres, e-mail adres,… . Wanneer U een iOmniwize profiel aanmaakt kan zulke informatie van u gevraagd worden. iOmniwize zal, behoudens wanneer u ons hiervoor toestemming geeft, deze informatie niet verkopen, overdragen aan derden of delen, behoudens hetgeen hierna vermeld. 
Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer betrekking hebben op I.P. adressen, browser type, domeinnamen en andere anonieme statistische data met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Diensten en helpt ons beter te begrijpen wie de Website en/of de Diensten gebruikt alsook hoe iOmniwize de Website en/of de Diensten mogelijks kan verbeteren.
Persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie worden hierna gezamenlijk genoemd “persoonlijke informatie” of “informatie”;
Wij behandelen alle persoonlijke informatie die u ons geeft met de grootste zorg en vertrouwelijkheid en in lijn met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze wet bepaalt dat de personen of de bedrijven die gegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen. iOmniwize zal steeds ernaar streven de van u verzamelde persoonlijke informatie zo veilig mogelijk te bewaren. Niettegenstaande is het niet uit te sluiten dat persoonlijke informatie kan verloren gaan of door derden kan misbruikt worden. iOmniwize kan de veiligheid en privacy van informatie die u aan iOmniwize overmaakt (via de Website en/of de Diensten) dan ook niet garanderen. U geeft dus steeds op eigen risico informatie aan iOmniwize door.
U gaat ermee akkoord dat iOmniwize uw profielgegevens en gedrag op de Website kan registreren en gebruiken voor directe of indirecte marketingdoeleinden en u dus onder meer e-mails, elektronische nieuwsbrieven en informatie over producten, diensten edm. kan versturen. iOmniwize zal evenwel steeds haar marketingacties richten op specifieke doelgroepen. Indien u hier niet langer gebruik van wenst te maken, heeft u de optie dit kenbaar te maken. 
Daarnaast kan iOmniwize op basis van bijvoorbeeld e-mails die u ons zendt en de informatie die wij daaruit verzamelen onder meer updates en aanpassingen aan de Website en/of de Diensten aanbrengen en u hieromtrent informeren. Het is niet mogelijk om deze dienstmededelingen niet langer te ontvangen, aangezien deze relevant zijn voor uw gebruik van de Website en/of de Diensten.
U gaat ermee akkoord dat iOmniwize u eventueel kan benaderen in de context van auteurswerving. U gaat er eveneens mee akkoord dat iOmniwize persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben aan verbonden partijen overmaakt. Onder “verbonden partijen” wordt elke onderneming of persoon begrepen die iOmniwize direct of indirect controleert, of door iOmniwize direct of indirect gecontroleerd wordt. Indien wij persoonlijke informatie met verbonden partijen zouden delen, zullen deze verbonden partijen ons privacybeleid eveneens naleven.
U gaat er tenslotte ook met akkoord dat iOmniwize persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben meedeelt aan derden indien wij van mening zijn dat wij hiertoe op basis van enige wet- of regelgeving (nationaal of internationaal) of juridische verplichting gehouden zijn. iOmniwize bevestigt dat er noch leerkracht gegevens, noch leerling gegevens vanuit de iOmniwize website worden doorgestuurd aan de voorgestelde authenticatie mechanismen, zoals Google, Facebook, Microsoft of Knooppunt.net, of eventuele toekomstige authenticatie providers.
iOmniwize verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal. iOmniwize behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.
De gegevens die wij vragen bij het aanmaken van een account stellen ons in staat u veilig en correct toegang te verlenen tot de methodefiches en leerinhouden van de verschillende educatieve uitgevers. Het betreft hier de gebruikelijke informatie, zoals naam en e-mailadres, en de school waaraan u verbonden bent. iOmniwize zal uw profiel gegevens nooit doorgeven aan derden, vreemd aan iOmniwize.
U kan steeds uw profielgegevens wijzigen, updaten, verifiëren welke informatie iOmniwize over u bijhoudt of iOmniwize verzoeken uw informatie van onze servers te verwijderen als uw beschikt over het juiste e-mailadres en het juiste wachtwoord van uw geprefereerde authenticatiemechanisme. Hiermee schermen we uw persoonlijke gegevens af voor andere bezoekers.
In de Diensten kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan iOmniwize toebehoren of buiten haar controle vallen. iOmniwize heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacy beleid en/of de praktijken op websites van derden. iOmniwize houdt zich het recht voor links naar andere websites te allen tijde en zonder verklaring te verwijderen. In het bijzonder als het gaat om websites waarvan de content niet voldoet aan de fatsoensnormen (waaronder maar niet uitsluitend racisme, geweld, oproerend taalgebruik, porno etc.).
U aanvaardt dat iOmniwize niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is. U aanvaardt eveneens uitdrukkelijk dat iOmniwize niet aansprakelijk is of kan gesteld worden voor schade die u eventueel lijdt als gevolg van de onbeschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat u hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met het privacy beleid en het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door iOmniwize zoals beschreven in dit artikel. Het privacy beleid kan door iOmniwize op elk gewenst moment gewijzigd worden en zal op de Website worden geplaatst, alsook via e-mail aan u overgemaakt worden indien het gaat om essentiële wijzigingen van de wijze waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie zouden gebruiken U heeft dan steeds de mogelijkheid de Website en/of de Diensten niet langer te gebruiken indien u niet akkoord zou gaan met het gewijzigde privacybeleid.
Indien u vragen of bemerkingen omtrent dit privacybeleid heeft kan u te allen tijde iOmniwize contacteren via: Plantyn NV, t.a.v. Myriam Van Asbroeck, Motstraat 32 te 2800 Mechelen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden wanneer u de Website en/of de Diensten gebruikt. iOmniwize gebruikt cookies onder meer om de interactie met de Website en/of het gebruik van de Diensten sneller en makkelijker te maken. Cookies kunnen door iOmniwize eveneens gebruikt worden om de inhoud van de Website en/of de Diensten aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.
iOmniwize gebruikt daarbij enerzijds technische cookies voor de werking van de Website en/of de Diensten; Daarnaast kan iOmniwize ook functionele cookies gebruiken om de functionaliteit van de Website en/of de Diensten te verbeteren.
Aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden houdt de expliciete aanvaarding van het gebruik van cookies in. 
Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, dient u de instellingen van uw browser aan te passen. Het is mogelijk dat u daardoor bepaalde delen van de Website en/of de Diensten niet meer kan gebruiken. U kunt ook op elk ogenblik de cookies die op uw computer geïnstalleerd zijn verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle via de Website verstrekte informatie (hetzij door iOmniwize, hetzij door derden) mogelijks door intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, handelsnamen en handelsmerken) beschermd is. 
U zal de toepasselijke wetgeving dan ook te allen tijde naleven en meer bepaald (doch niet beperkt tot) de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten alsook alle overige wetgeving (nationaal en internationaal) die van toepassing is op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. 
iOmniwize voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die een inbreuk zou kunnen maken op het auteursrecht, hetzij van iOmniwize, hetzij van derden. 
U bevestigt dan ook uitdrukkelijk dat u over alle rechten (daarin begrepen het auteursrecht) beschikt (of toestemming heeft bekomen van de houder van het auteursrecht) om Content te uploaden. Indien U Content op de Website zou plaatsen die een inbreuk uitmaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zal iOmniwize deze Content kunnen verwijderen indien wij van een inbreuk op de hoogte worden gebracht, onverminderd het recht voor iOmniwize om alle mogelijke schade op u te verhalen. 
Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten kunnen bovendien leiden tot verwijdering van de door u geüploade Content, eenzijdige beëindiging van uw iOmniwize profiel en/of het permanent stopzetten van uw toegang tot de Website en de Diensten. 
U aanvaardt uitdrukkelijk dat het algemeen gebruik van zogenaamde “lesfiches” (hetzij de door een uitgeverij aangereikte methodefiches waarbinnen er een koppeling bestaat naar eindtermen en leerplandoelen, hetzij de door uzelf gemaakte lesfiches waarbinnen er een koppeling naar eindtermen en leerplandoelen is gelegd), en specifiek de toepassing ervan in de digitale agenda van iOmniwize onderhevig is aan een aparte overeenkomst tussen uzelf als gebruiker (of de school of schoolgemeenschap waartoe u behoort als entiteit) en de desbetreffende onderwijskoepels. 
Methode- en/of lesfiches van andere uitgeverijen zijn onderhevig aan het door de uitgeverij zelf aangegeven licentiemechanismen. U wordt geacht zich te allen tijde van te vergewissen van deze licenties en zich te allen tijde aan de gebruiksvoorwaarden van de betrokken licentie te houden. iOmniwize ondersteunt alle licenties van Creative Commons en de Copyright licentie. U vrijwaart iOmniwize uitdrukkelijk voor alle schade die het gevolg kan zijn van ongeoorloofd gebruik van voormelde methode- en/of lesfiches.
U draagt er dan ook zelf te allen tijde uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor om – indien u gebruik maakt van deze lesfiches – over de vereiste licenties en toelatingen te beschikken. U vrijwaart iOmniwize uitdrukkelijk voor alle schade die het gevolg kan zijn van ongeoorloofd gebruik van voormelde lesfiches. U aanvaardt dat de methodefiches van Plantyn gepaard gaan met volgende Creative Commons licentie:


Waarbij:

 • : niet toegestaan wordt dat methodefiches van Plantyn (of eventuele afgeleiden ervan in de vorm van eigen lesfiches) voor commerciële doeleinden worden gebruikt door de gebruiker

 • : de gebruiker steeds verplicht is te vermelden dat de bron van het werk van Plantyn is

 • : de gebruiker steeds verplicht is eigen lesfiches die initieel gekopieerd zijn van de methodefiches van Plantyn onder dezelfde licentie aan te bieden.

Met uitzondering van de door U geplaatste Content (zoals hierna verder uiteengezet) behoort alle overige Content op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's, interactieve opties en leerobjecten op de Website, in eigendom of via een licentie, toe aan de respectieve uitgeverij die haar Content op iOmniwize aanbiedt. 
Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op Content die niet door U zijn geplaatst behoren toe aan de respectieve uitgeverij die haar Content op de Website aanbiedt. 
Dergelijke Content mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de respectieve uitgeverij - voor welk ander doel dan ook, buiten de context en functionaliteiten van de Website, niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. 

Door U geüploade Content

De houder van een iOmniwize profiel kan zelf Content plaatsen. U aanvaardt uitdrukkelijk dat iOmniwize, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert. U verklaart uitdrukkelijk dat u te allen tijde als enige verantwoordelijk bent voor de Content die u uploadt. iOmniwize onderschrijft op geen enkele wijze de door u geüploade Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen. U zal iOmniwize te allen tijde vrijwaren voor enige aansprakelijkheid in de meest ruime zin in verband met door u geüploade Content. 
Door u geüploade Content zal te allen tijde voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden, alsook aan alle in België (of het land vanwaar u Content uploadt) van kracht zijnde wetgeving. U verklaart uitdrukkelijk geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten (in de meest ruime zin) van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) te uploaden, tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen.
iOmniwize behoudt zich uitdrukkelijk het recht op door u geüploade Content te allen tijde te kunnen verwijderen indien deze Content in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, kwetsend of lasterlijk zou zijn of op enige andere wijze een inbreuk vormt op rechten van iOmniwize of derden of strijdig is met in België (of het land vanwaar u Content uploadt) van kracht zijnde wetgeving in de meest ruime zin en dit zonder voorafgaande waarschuwing en zonder hiervoor enige motivering te moeten geven. Het door iOmniwize verwijderen van Content kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot het ontstaan van enig recht op schadevergoeding. 
Met het aanvaarden van deze voorwaarden ga je ermee akkoord met betrekking tot die Content om afstand te doen van alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover je (eventueel) ten aanzien van iOmniwize beschikt.
U aanvaardt tenslotte dat u bij het gebruik van de Website eventueel kan worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor is. 
U aanvaardt dat iOmniwize geen aansprakelijkheid aanvaardt omtrent claims op welk gebied dan ook die gedaan worden door afnemers van Content die u aanbiedt op de Website en vrijwaart iOmniwize voor alle schade (direct en indirect) die het gevolg is van het aanbieden van Content.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat U alleen verantwoordelijk bent voor (en dat iOmniwize ten aanzien van u of derden geen verantwoordelijkheid draagt) enige niet-nakoming van deze gebruiksvoorwaarden. De Diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. iOmniwize geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.
iOmniwize geeft dus ook geen enkele garantie over het feit of:

 • het gebruik van de Diensten aan uw eisen zal voldoen;
 • uw gebruik van de Diensten onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 • eventuele door U door het gebruik van de Diensten verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn.

iOmniwize is bovendien bij uw gebruik van de Website en/of de Diensten en/of Content evenmin aansprakelijk voor:

 • enige directe, indirecte of gevolgschade die U eventueel lijdt, waaronder winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
 • enige schade die u eventueel lijdt als gevolg van:
  • veranderingen die iOmniwize in de Diensten aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties);
  • de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Diensten aangehouden of verzonden communicatiegegevens
  • het niet verantwoord omgaan met de authenticatie en toegang tot de Diensten (bv. het niet op een veilige plaats bewaren en/of geheim houden van het wachtwoord of het ingelogd blijven van uw geprefereerde authenticatiewijze)

Varia

U gaat ermee akkoord dat het iOmniwize is toegestaan om U kennisgevingen te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen over wijziging van de gebruiksvoorwaarden, en wel per e-mail, gewone post of door middel van het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst en/of de Website.
Indien iOmniwize een bepaald in deze gebruiksvoorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover iOmniwize op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van iOmniwize, en dat die rechten of (rechts)middelen iOmniwize nog steeds ter beschikking staan.
Mocht een ter zake bevoegde rechtbank bepalen dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden worden verwijderd zonder de overige artikelen aan te tasten. De resterende artikelen zullen gewoon geldig en afdwingbaar blijven. Op deze gebruiksvoorwaarden, alsmede op uw relatie met iOmniwize als gevolg van de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van De Website of de Diensten behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen onverminderd het recht voor iOmniwize om in welk ander rechtsgebied (in België of het buitenland) een geschil voor een andere rechtbank te brengen. 
Scoodle is een geregistreerd merk van Plantyn NV bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder nummer 0946848.

© Plantyn