Volgen
Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

De hierna uiteengezette gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik (in de meest ruime zin) van de “AmbraSoft website” www.ambrasoft.be (hierna genoemd “Website”), welke eigendom is van Plantyn, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 32 en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder nummer 0887.899.693.

De Website wordt door Plantyn NV geëxploiteerd onder de merknaam “AmbraSoft” (Plantyn NV wordt hierna aldus genoemd “AmbraSoft” of “Plantyn”).

Door de Website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het staat AmbraSoft vrij deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U dient deze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden werden aangebracht, gaat u ermee akkoord deze wijzigingen te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, kan u de Website niet gebruiken.

Gebruik Website en Diensten

Website en Diensten

Deze gebruiksvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle door of via de Website te leveren producten, diensten, software in de meest ruime zin (hierna genoemd “Diensten”).

Onder het gebruik van de Website wordt eveneens begrepen het uploaden naar de Website van (in de meest ruimte zin): informatie, software, computerprogrammatuur, scripts, tekst, (grafische) afbeeldingen, foto’s, notities, tekeningen en andere materialen die met gebruikmaking van de Diensten kunnen gecombineerd of bekeken worden, waartoe toegang kan verkregen worden via de Website of die op de Website kunnen geplaatst worden (hierna genaamd “Content”).

AmbraSoft tracht de toegang tot de Website en/of de Diensten te allen tijde te verzekeren, echter zonder enige garantie hierover te kunnen verstrekken. AmbraSoft behoudt zich het recht voor om de toegang te onderbreken, zonder enige voorafgaande kennisgeving of motivering te moeten geven. Het onderbreken van de toegang kan op geen enkele wijze aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik Website en Diensten

Elk gebruik van de Website en de Diensten is – onverminderd alle overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden – steeds onderworpen aan volgende (niet-exhaustieve) voorwaarden die u te allen tijde dient na te leven:

 • Het is niet toegestaan om enig gedeelte van de Website te wijzigen of aan te passen.
 • Het is niet toegestaan om delen van de Website of de Diensten te omzeilen, onklaar te maken of op een andere manier in te grijpen waardoor het gebruik van Content belemmerd of beperkt wordt of het gebruik van de Diensten of de via de Diensten toegankelijke Content beperkt wordt.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Website gedurende een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van AmbraSoft worden verstuurd dan iemand normaal gesproken in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
 • Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website en/of de Diensten te verzamelen (daarin eveneens begrepen AmbraSoft profielen).
 • Het is niet toegestaan bij de uitoefening van commerciële activiteiten de Website of de Diensten te gebruiken voor het werven van opdrachten
 • Het is niet toegestaan (buiten de context en functionaliteiten van de Diensten) Content te kopiëren, te verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of op een andere manier te exploiteren voor enig ander doeleinde, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AmbraSoft.
 • U gaat ermee akkoord dat U alleen verantwoordelijk bent voor (en dat AmbraSoft ten aanzien van u of derden geen verantwoordelijkheid draagt) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de gebruiksvoorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die AmbraSoft eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

Privacybeleid

Ambrasoft hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Ons privacy beleid, zoals hierna uiteengezet heeft betrekking op de Website en/of de Diensten en geeft weer welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe we deze persoonlijke informatie beschermen en de keuzes die u kan maken met betrekking tot het gebruik van deze persoonlijke informatie.

Wij verzamelen mogelijks 2 soorten van persoonlijke informatie: “persoonlijk identificeerbare informatie” en “niet-persoonlijk identificeerbare informatie”.

Persoonlijk identificeerbare informatie betreft informatie zoals naam, adres, e-mail adres,… . Wanneer U een Ambrasoft profiel aanmaakt kan zulke informatie van u gevraagd worden. Ambrasoft zal, behoudens wanneer u ons hiervoor toestemming geeft, deze informatie niet verkopen, overdragen aan derden of delen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer betrekking hebben op I.P. adressen, browser type, domeinnamen en andere anonieme statistische data met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Diensten en helpt ons beter te begrijpen wie de Website en/of de Diensten gebruikt alsook hoe Ambrasoft de Website en/of de Diensten mogelijks kan verbeteren.

Persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie worden hierna gezamenlijk genoemd “persoonlijke informatie” of “informatie”;

Wij behandelen alle persoonlijke informatie die u ons geeft met de grootste zorg en vertrouwelijkheid en in lijn met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze wet bepaalt dat de personen of de bedrijven die gegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen. Ambrasoft zal steeds ernaar streven de van u verzamelde persoonlijke informatie zo veilig mogelijk te bewaren. Niettegenstaande is het niet uit te sluiten dat persoonlijke informatie kan verloren gaan of door derden kan misbruikt worden. Ambrasoft kan de veiligheid en privacy van informatie die u aan Ambrasoft overmaakt (via de Website en/of de Diensten) dan ook niet garanderen. U geeft dus steeds op eigen risico informatie aan Ambrasoft door.

Als leerkracht, gaat u ermee akkoord dat Ambrasoft uw profielgegevens en gedrag op de Website kan registreren en gebruiken voor directe of indirecte marketingdoeleinden en u dus onder meer e-mails, elektronische nieuwsbrieven en informatie over producten, diensten edm. kan versturen. Ambrasoft zal evenwel steeds haar marketingacties richten op specifieke doelgroepen. Indien u hier niet langer gebruik van wenst te maken, heeft u de optie dit kenbaar te maken. Dan zal u van Plantyn geen e-mails meer ontvangen met informatie over onze producten. De gegevens van leerlingen zullen nooit voor directe of indirecte marketingdoeleinde gebruikt worden.

Daarnaast kan Ambrasoft op basis van bijvoorbeeld e-mails die u ons zendt en de informatie die wij daaruit verzamelen onder meer updates en aanpassingen aan de Website en/of de Diensten aanbrengen en u hieromtrent informeren. Het is niet mogelijk om deze dienstmededelingen niet langer te ontvangen, aangezien deze relevant zijn voor uw gebruik van de Website en/of de Diensten.

Als leerkracht gaat u ermee akkoord dat Ambrasoft u eventueel kan benaderen in de context van auteurswerving. U gaat er eveneens mee akkoord dat Ambrasoft persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben aan verbonden partijen overmaakt. Onder “verbonden partijen” wordt elke onderneming of persoon begrepen die Ambrasoft direct of indirect controleert, of door Ambrasoft direct of indirect gecontroleerd wordt. Indien wij persoonlijke informatie met verbonden partijen zouden delen, zullen deze verbonden partijen ons privacybeleid eveneens naleven.

U gaat er tenslotte ook met akkoord dat Ambrasoft persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben meedeelt aan derden indien wij van mening zijn dat wij hiertoe op basis van enige wet- of regelgeving (nationaal of internationaal) of juridische verplichting gehouden zijn.

Ambrasoft verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal. Ambrasoft behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

De gegevens die wij vragen bij het aanmaken van een account stellen ons in staat u veilig en correct toegang te verlenen tot de methodefiches en leerinhouden van de verschillende educatieve uitgevers. Het betreft hier de gebruikelijke informatie, zoals naam en e-mailadres, en de school waaraan u verbonden bent. Ambrasoft zal uw profiel gegevens nooit doorgeven aan derden, vreemd aan Ambrasoft.

U kan steeds uw profielgegevens wijzigen, updaten, verifiëren welke informatie Ambrasoft over u bijhoudt of Ambrasoft verzoeken uw informatie van onze servers te verwijderen als uw beschikt over het juiste e-mailadres en het juiste wachtwoord van uw geprefereerde authenticatiemechanisme. Hiermee schermen we uw persoonlijke gegevens af voor andere bezoekers.

In de Diensten kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Ambrasoft toebehoren of buiten haar controle vallen. Ambrasoft heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden. Ambrasoft houdt zich het recht voor links naar andere websites te allen tijde en zonder verklaring te verwijderen. In het bijzonder als het gaat om websites waarvan de content niet voldoet aan de fatsoensnormen (waaronder maar niet uitsluitend racisme, geweld, oproerend taalgebruik, porno etc.).

Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Ambrasoft zoals beschreven in dit artikel. Het privacybeleid kan door Ambrasoft op elk gewenst moment gewijzigd worden en zal op de Website worden geplaatst, alsook via e-mail aan u overgemaakt worden indien het gaat om essentiële wijzigingen van de wijze waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie zouden gebruiken U heeft dan steeds de mogelijkheid de Website en/of de Diensten niet langer te gebruiken indien u niet akkoord zou gaan met het gewijzigde privacybeleid.

Indien u vragen of bemerkingen omtrent dit privacy beleid heeft kan u te allen tijde Ambrasoft contacteren via: Plantyn NV, t.a.v. Myriam Van Asbroeck, Motstraat 32 te 2800 Mechelen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden wanneer u de Website en/of de Diensten gebruikt. AmbraSoft gebruikt cookies onder meer om de interactie met de Website en/of het gebruik van de Diensten sneller en makkelijker te maken. Cookies kunnen door AmbraSoft eveneens gebruikt worden om de inhoud van de Website en/of de Diensten aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

AmbraSoft gebruikt daarbij enerzijds technische cookies voor de werking van de Website en/of de Diensten; Daarnaast kan AmbraSoft ook functionele cookies gebruiken om de functionaliteit van de Website en/of de Diensten te verbeteren.

Aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden houdt de expliciete aanvaarding van het gebruik van cookies in.

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, dient u de instellingen van uw browser aan te passen. Het is mogelijk dat u daardoor bepaalde delen van de Website en/of de Diensten niet meer kan gebruiken. U kunt ook op elk ogenblik de cookies die op uw computer geïnstalleerd zijn verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle via de Website verstrekte informatie (hetzij door AmbraSoft, hetzij door derden) mogelijks door intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, handelsnamen en handelsmerken) beschermd is.

U zal de toepasselijke wetgeving dan ook te allen tijde naleven en meer bepaald (doch niet beperkt tot) de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten alsook alle overige wetgeving (nationaal en internationaal) die van toepassing is op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

AmbraSoft voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die een inbreuk zou kunnen maken op het auteursrecht, hetzij van AmbraSoft, hetzij van derden.

Content mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de respectieve uitgeverij - voor welk ander doel dan ook, buiten de context en functionaliteiten van de Website, niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat U alleen verantwoordelijk bent voor (en dat AmbraSoft ten aanzien van u of derden geen verantwoordelijkheid draagt) enige niet-nakoming van deze gebruiksvoorwaarden. De Diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. AmbraSoft geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

AmbraSoft geeft dus ook geen enkele garantie over het feit of:

 • het gebruik van de Diensten aan uw eisen zal voldoen;
 • uw gebruik van de Diensten onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 • eventuele door U door het gebruik van de Diensten verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn.

 

AmbraSoft is bovendien bij uw gebruik van de Website en/of de Diensten en/of Content evenmin aansprakelijk voor:

 • enige directe, indirecte of gevolgschade die U eventueel lijdt, waaronder winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
 • enige schade die u eventueel lijdt als gevolg van:
 • veranderingen die AmbraSoft in de Diensten aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties);
 • de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Diensten aangehouden of verzonden communicatiegegevens
 • het niet verantwoord omgaan met de authenticatie en toegang tot de Diensten (bv. het niet op een veilige plaats bewaren en/of geheim houden van het wachtwoord of het ingelogd blijven van uw geprefereerde authenticatiewijze)

Varia

U gaat ermee akkoord dat het AmbraSoft is toegestaan om U kennisgevingen te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen over wijziging van de gebruiksvoorwaarden, en wel per e-mail, gewone post of door middel van het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst en/of de Website.

Indien AmbraSoft een bepaald in deze gebruiksvoorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover AmbraSoft op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van AmbraSoft, en dat die rechten of (rechts)middelen AmbraSoft nog steeds ter beschikking staan.

Mocht een ter zake bevoegde rechtbank bepalen dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden worden verwijderd zonder de overige artikelen aan te tasten. De resterende artikelen zullen gewoon geldig en afdwingbaar blijven. Op deze gebruiksvoorwaarden, alsmede op uw relatie met AmbraSoft als gevolg van de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van De Website of de Diensten behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen onverminderd het recht voor AmbraSoft om in welk ander rechtsgebied (in België of het buitenland) een geschil voor een andere rechtbank te brengen.

 

© Plantyn